Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); ilandolu.com (bundan böyle kısaca “İLANDOLU” olarak anılacaktır) ile www.ilandolu.com İnternet Portalı’na üye olmak için işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve ilandolu.com İnternet Portalı’nda yer alan şartlar ile kurallara onay veren “Kurumsal Üye” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

“İnternet Portalı”: www.ilandolu.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “İLANSDOLU”in “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “İnternet Portalı”na erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “İnternet Portalı”na üye olan ve “İnternt Portalı”nda sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dâhilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Kurumsal Üye”: “İnternet Portalı”na üye olan ve "İnternet Portalı" dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.

“Kurumsal Üyelik” (“Üyelik”): “Kurumsal Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “İnternet Portalı”ndaki “Kurumsal Üyelik” formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması ve “İLANDOLU” tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir, “Üyelik” işlemleri tamamlanmadan “Kurumsal Üye” olunamaz. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “İLANDOLU” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “İLANDOLU” gerekli görmesi halinde “Kurumsal Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“Mağaza”: “Kurumsal Üye”nin “Portal” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği “İnternet Portalı” dâhilindeki üründür. 

“Danışman”: İnternet Portalı sistemimizde faaliyet gösteren Kurumsal Üye’nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde sistemi kullanabilen ve “Kurumsal Üye”nin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. “Danışman”lar “İLANSDOLU”in “Kurumsal Üye”leridir.

“Hizmetler”: “İnternet Portalı” içerisinde “Üye”nin işbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “İLANSENİN” tarafından sunulan uygulamalardır. “İLANSDOLU”, “İnternet Portalı” içerisinde sunulan “Hizmetler”inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “İnternet Portalı”ndan “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “İnternet Portalı”nda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “İnternet Portalı”nda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, görseller (resim, fotoğraf, video) rakam vb. yazımsal ve işitsel imgeler.

İLANDOLU Arayüzü”: İLANDOLU ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve “İLANDOLU Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “İLANDOLU”e ait olan tasarımlar içerisinde “İnternet Portalı” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için kodlardan oluşan ve istemci bilgisayar tarafından server bilgisayardan alınan ve internet tarayıcısı tarafından gösterilen internet sayfaları.

İLANDOLU Veritabanı”: “İnternet Portalı” dâhilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “İLANDOLU”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“Bana Özel” sayfası: “Üye”nin “İnternet Portalı”nda yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece “Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Üye”ye özel sayfa.

3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, “İnternet Portalı”nda sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile “İnternet Portalı” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “İLANDOLU” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. “Kullanıcı”, işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, “İnternet Portalı” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “İLANDOLU” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Kurumsal Üye Olma

4.1 Kurumsal Üye İçin:

4.1.1 “Kurumsal Üye” olabilmek için ticari faaliyet göstermek, tüzel kişi üyeler için ise tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olan kişi tarafından üyelik başvurusunda bulunmak ve “İLANDOLU” tarafından işbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.1.2 “İLANDOLU” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Kurumsal Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. “İnternet Portalı”nda belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Kurumsal Üye”nin "İLANDOLU” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri, üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

4.1.3 “Kurumsal Üye”, “İnternet Portalı”ndaki ilan verme ve “İLANDOLU”in sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek için “Mağaza” açmalıdır.

4.2 Danışman için:

4.2.1 “Danışman”, “Kurumsal Üye”nin kendi hesabından kişileri hesabına “Danışman” olarak tanımlaması ile gerçekleştirilir. 

4.2.2 “Danışman”ın “İnternet Portalı” üzerindeki tüm davranışlarından ve gerçekleştirdiği tüm işlemlerden “İnternet Portalı”na hesabı üzerinden ekleyen “Kurumsal Üye” müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu nedenle “Kurumsal Üye”, “Danışman” ile ilişkisi herhangi bir sebeple kesmek istediğinde, derhal bu işlemi “Hesabım” bölümündeki “Danışmanlar” sayfasından gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde “Danışman”ın işlemlerinden ötürü sorumlu olmaya devam edecektir. 

4.2.3 “Danışman” sadece bir “Kurumsal Üye”nin danışmanı olabileceğinden, farklı bir mağaza altında danışman olamaz.

4.2.4 “Kurumsal Üye”nin hesabını kapatması durumunda, “Danışman” “İnternet Portalı”nda herhangi bir işlem yapamaz. “Danışman”ın üyeliği de pasif duruma düşer. “Kurumsal Üye”nin tekrar hesabını açması durumunda, “Danışman”ın üyeliği herhangi bir ek talep gerekmeksizin aktif hale gelir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Kurumsal Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Kurumsal Üye", “İnternet Portalı”nda belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “İnternet Portalı”ndaki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 "Kurumsal Üye”, “İLANDOLU”in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Kurumsal Üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “İLANDOLU”den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Kurumsal Üye”nin “İnternet Portalı” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “İLANDOLU”e bildirimde bulunulması halinde; “Kurumsal Üye”nin bildirdiği ad-soyad/ticari unvanı ile “Danışman” bilgileri ve gerekli şirket bilgilerini “İLANDOLU” ilgili kişi ya da kuruma verebilir.

5.1.3. “Kurumsal Üye”lerin, “Kurumsal Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin ve/veya “İLANDOLU”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Kurumsal Üye” sorumludur.

5.1.4. “Kurumsal Üye”, “İnternet Portalı” dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin “İnternet Portalı” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. “İLANDOLU”, “Kurumsal Üye” tarafından “İLANDOLU”e iletilen veya “İnternet Portalı” üzerinden “Kurumsal Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. “Kurumsal Üye”, “İLANDOLU”in yazılı onayı olmadan işbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “Kurumsal Üye” hukuka uygun amaçlarla “İnternet Portalı” üzerinde işlem yapabilir. “Kurumsal Üye”nin, “İnternet Portalı” dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. “Kurumsal Üye”, “İLANDOLU”in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “İnternet Portalı” dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde “İnternet Portalı”a yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “İLANDOLU” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Kurumsal Üye”nin işbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “İnternet Portalı” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “İLANDOLU”in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “İLANDOLU”, “Kurumsal Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “İLANDOLU Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “İLANSENİN” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “İLANDOLU” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "İLANDOLU”in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.2. "İLANDOLU"nun Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. “İLANDOLU”, işbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “İnternet Portalı”da belirtilen açıklamalar ve işbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “İLANDOLU” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. “İLANDOLU”, “Kurumsal Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “İnternet Portalı" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “İLANDOLU”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Kurumsal Üye”ler, “İLANDOLU”in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde “İLANDOLU” yapabilir. “İLANDOLU” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “Kurumsal Üye” tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “Kurumsal Üye”ye aittir.

5.2.3. “İLANDOLU”in “İnternet Portalı” üzerinden üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler “Kurumsal Üye”ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle “İLANDOLU” tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. “İnternet Portalı” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “İLANDOLU”nun hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. “İLANDOLU”, “İnternet Portalı”ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “İLANDOLU” bu mesajı giren “Kurumsal Üye”nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.2.5. “İLANDOLU”, “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Kurumsal Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-mail adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Kurumsal Üye” ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, “İLANDOLU”in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

5.2.6. “İLANDOLU”in, “İLANDOLU” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “İnternet Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6. Gizlilik Politikası

“İLANDOLU”, “İnternet Portalı”nda “Kurumsal Üye”lerle ilgili bilgileri işbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “İLANDOLU” “Kurumsal Üye”lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

“Üye”ler, "İLANDOLU" hizmetlerini, “İLANDOLU” bilgilerini ve “İLANDOLU”in telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “İLANDOLU”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Kullanım Koşulları" dâhilinde “İLANDOLU” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “İLANDOLU”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

8. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri

“İLANDOLU”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda “İnternet Portalı”nda yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “İnternet Portalı”nda yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”, “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “İLANDOLU” işbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "İLANDOLU" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “İLANDOLU”den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “İLANDOLU”nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kurmsal Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. "İLANDOLU" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda "İLANDOLU"in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"İLANDOLU"yu yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Yürürlük

İşbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” ve “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “İnternet Portalı”nda yer alan kurallar ve şartlar, “Kurumsal Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

13. “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nin Ekleri

13.1 “Üye”, “Ek-1 Kullanım Koşulları, Ek-2 Gizlilik Politikası, Ek-3 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler ile “İnternet Portalı”nda yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, “Üye” olarak “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” ile eklerine” ve “İnternet Portalı”nda yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.


EKLER:

Ek-1 Kullanım Koşulları, Ek-2 Gizlilik PolitikasıEk-3 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler

İlansenin.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Yayında olan içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından ilansenin.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Aldatıcı, yanıltıcı veya yanlış yönlendirici ilanlar için “ilanı şikâyet et” seçeneğinden bildirim sağlayabilirsiniz. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.