Bireysel Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); ilandolu.com (bundan böyle kısaca “İLANDOLU” olarak anılacaktır) ile www.ilandolu.com İnternet Portalı’na üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve ilandolu.com İnternet Portalı’nda yer alan şartlar ile kurallara onay veren “Üye” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

“İnternet Portalı”: www.ilandolu.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “İLANDOLU”in “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “İnternet Portalı”na erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “İnternet Portalı”na üye olan ve “İnternt Portalı”nda sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “İnternet Portalı’na Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “İnternet Portalı”ndaki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “İLANDOLU” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “İLANDOLU” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “İLANDOLU” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü durdurabilir, sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“Üyelik Sözleşmesi”: “İnternet Portalı”nda yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Bireysel Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “İnternet Portalı”nda yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

“İLANSENİN İlan Özel Ürünleri”: Ana Sayfa Vitrin alanı, Süper ilan, Öncelikli Listeleme, listeleme vitrini, Kategori Vitrin, Renkli Başlık ve Arka Plan, fırsat vitrini, haber vitrini, etiketli ilanlar, ilanım acil, lüks konut vitrini, Mağaza ve benzeri programlar şeklinde, Üye tarafından “İnternet Portalı”na girilen ilanların özel olarak görüntülenebilmesi amacıyla özellikleri her program için ayrı olarak belirlenen ve "İnternet Portalı"nın ilgili yerlerinde özellik ve ücretleri belirtilen veya “İLANDOLU” yetkilileri tarafından “Üye”ye özellik ve ücretleri beyan edilen ilan hizmetleridir.

“İLANDOLU Üyelik Hesabı”: “Üye”nin “İnternet Portalı” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda “İLANDOLU”e talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “İnternet Portalı” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel internet sayfaları bütünü.

İLANDOLU Hizmetleri” (“Hizmetler”): “İnternet Portalı” içerisinde “Üye”nin işbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “İLANDOLU” tarafından sunulan uygulamalardır. “İLANDOLU”, “İnternet Portalı” içerisinde sunulan “Hizmetler”inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “İnternet Portalı”ndan “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “İnternet Portalı”nda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “İnternet Portalı”nda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, görseller (resim, fotoğraf, video) rakam vb. yazımsal ve işitsel imgeler.

İLANDOLU Arayüzü”: İLANDOLU ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve “İLANDOLU Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “İLANDOLU”e ait olan tasarımlar içerisinde “İnternet Portalı” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için kodlardan oluşan ve istemci bilgisayar tarafından server bilgisayardan alınan ve internet tarayıcısı tarafından gösterilen internet sayfaları.

İLANDOLU Veritabanı”: “İnternet Portalı” dâhilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “İLANDOLU”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“Bana Özel” sayfası: “Üye”nin “İnternet Portalı”nda yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece “Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Üye”ye özel sayfa.

3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, “İnternet Portalı”nda sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile “İnternet Portalı” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “İLANDOLU” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. “Kullanıcı”, işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, “İnternet Portalı” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “İLANDOLU” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik Şartları

4.1. "Üye"lik statüsünün kazanılması için, "Üye" olmak isteyen "Kullanıcı"nın "İnternt Portalı"nda bulunan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun verilmiş olunan mail hesabına gönderilen bağlantıya tıklanarak veya e-posta içerinde bulunan özel kod girilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ile "Üye"lik statüsü başlamakta ve "Üye" işbu sözleşme ve “İnternet Portalı”nın ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. 

4.2 “İnternet Portalı”na üye olabilmek için reşit olmak ve “İLANDOLU” tarafından işbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği durdurulmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.3 “İLANDOLU”; işbu sözleşme ve "İnternet Portalı"nda belirtilen kural ve koşullara aykırılık, "Üye"lik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, "Üye"lik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, "Üye"nin gerçekleştirdiği işlemlerin “İLANDOLU” için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, “Üye”nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 “Üye”nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Üye”, “İnternet Portalı”nda belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Bireysel Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “İnternet Portalı”ndaki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 “Üye”, “İLANDOLU”in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “İLANDOLU”den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “İnternet Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “İLANDOLU”e bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “İLANDOLU” ilgili tarafa verebilir.

5.1.3. “Üye”lerin, “İLANDOLUÜyelik Hesabı”na girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye”lerin ve/veya “İLANDOLU”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.

5.1.4. “Üye”, “İnternet Portalı” dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmayacağını, söz konusu bilgi ve içeriklerin “İnternet Portalı” üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve ürünlerin internet üzerinde satışa arz edilmesi için yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu; kabul ve taahhüt etmektedir. “İLANDOLU”, “Üye” tarafından “İLANDOLU”e iletilen veya “İnternet Portal” üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. “Üye”,  işbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülükleri sadece "Üye"lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup “İLANDOLU”in yazılı onayı olmadan kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye veya kuruma devredemez.

5.1.6. “Üye” hukuka uygun amaçlarla “İnternet Portalı” üzerinde işlem yapabilir. “Üye”nin, “İnternet Portalı” dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  “Üye”, “İLANDOLU”in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “İnternet Portalı” dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde “Portal”a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye”nin işbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “İnternet Portalı” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “İLANDOLU” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “İLANDOLU”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “İLANDOLU Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “İLANDOLU” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “İLANDOLU” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “İLANDOLU’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “İLANDOLU”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “İLANDOLU”i ibraz ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.2. “İLANDOLU”in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. “İLANDOLU”, işbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “İLANDOLU Üyelik Hesabı” içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “İLANDOLU” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. “İLANDOLU”, “İnternet Portalı”nda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “İnternet Portalı” kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “İLANDOLU”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Üye”ler, “İLANDOLU”in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde “İLANDOLU” yapabilir. “İLANDOLU” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. “İnternet Portalı” üzerinden, “İLANDOLU”in kendi kontrolünde olmayan “Satıcı”lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler “Üye”ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle “İLANDOLU” tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. “İnternet Portalı” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “İLANDOLU”in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. “İLANDOLU”, “İnternet Portalı”nın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Bireysel Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “İLANDOLU” bu mesaj ve içeriği giren “Üye”nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan durdurabilir veya son verebilir.

5.2.5. “İLANDOLU”in, “İLANDOLU” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “İnternet Portalı”nda “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6. Gizlilik Politikası

6.1 “İLANDOLU”, “İnternet Portalı”nda “Üye”lerle ilgili bilgileri işbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “İLANDOLU” “Üye”lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

6.2. “İLANDOLU”, “Bireysel Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-mail adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda İLANDOLU.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için “İLANDOLU”in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. “İLANDOLU”İN belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

“Üye”ler, “İLANDOLU” hizmetlerini, “İLANDOLU” bilgilerini ve “İLANDOLU”in telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “İLANDOLU”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “İnternet Portalı Kullanım Koşulları” dâhilinde “İLANDOLU” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “İLANDOLU”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

8. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri

“İLANDOLU”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda “İnternet Portalı”nda yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “İnternet Portalı”nda yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi”, “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “İLANDOLU” işbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “İLANDOLU” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “İLANDOLU”den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “İLANDOLU”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. “İLANDOLU” Kayıtlarının Geçerliliği

“Üye”, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda “İLANDOLU”in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, ”İLANDOLU”i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Yürürlük

İşbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi” ve “Bireysel Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Bireysel Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “İnternet Portalı”nda yer alan kurallar ve şartlar, “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Bireysel Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

13. “Üyelik Sözleşmesi”nin Ekleri

13.1 “Üye”, “Ek-1 Kullanım Koşulları, Ek-2 Gizlilik Politikası, Ek-3 İLANDOLU Hizmetleri, Ek-4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler ile “İnternet Portalı”nda yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu “Bireysel Üyelik Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, “Üye” olarak “Bireysel Üyelik Sözleşmesi” ile eklerine” ve “İnternet Portalı”nda yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

EKLER:

Ek-1 Kullanım Koşulları, Ek-2 Gizlilik Politikası, Ek-3 İlan verme kuralları, Ek-4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler

İlansenin.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Yayında olan içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından ilansenin.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Aldatıcı, yanıltıcı veya yanlış yönlendirici ilanlar için “ilanı şikâyet et” seçeneğinden bildirim sağlayabilirsiniz. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.